Algemene Voorwaarden

 

1.Toepassing


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met opdrachtgevers en alle daarmee in verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. 
De opdrachtgever is de persoon of instantie, die aan de opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten van diensten.

De opdrachtgever en client kunnen maar behoeven niet dezelfde te zijn.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de opdrachtnemer.

Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Bedrijf

‘Coachingspraktijk voor Verandering’ richt zich op training, coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling en leefstijl, in de meest ruime zin.

‘Coachingspraktijk voor Verandering’ is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 67291929

‘Coachingspraktijk voor Verandering’ is aangesloten bij de beroepsvereniging BLCN (lidnummer L0451) als gecertificeerd leefstijlcoach. Zij bezit een 'COOL licentie' en staat gerigistreerd in het kwaliteitsregister van de Beroepsbeoefenaren in de Zorg.

(KABIZ, registratienummer 18105045884)

 

Ook is zij lid van de NVNLP uit hoofde van haar opleiding 'Master Practioner NLP'.

Daarnaast staat zij ingeschreven in het landelijke register voor het complementaire zorgveld, in het abituriëntenregister van CPION en SNRO uit hoofde van haar opleiding PSBK, Psycho Sociale Basis Kennis waarmee een brede kijk ontstaat op het psycho-sociale werkveld. .

De AGB code van de zorgonderneming is 90067430, van de zorgverlener 90108375.

De praktijk is aangesloten bij 'Klachtenportaal Zorg'.

 

3. Definities

Opdrachtnemer is in deze ‘Coachingspraktijk voor Verandering’, welke deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten aan particuliere cliënten. 

4. Beroepscode

De coach is aangesloten bij de beroepsvereniging voor leefstijlcoaches, de BLCN. De coach houdt zich aan de betreffende gedragscode voor leefstijlcoaches. De coach is tevens aangesloten bij de NVNLP en houdt zich ook aan de Ethische Code opgesteld door de beroepsvereniging NVNLP.

5. Offertes

Offertes zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. Offertes zijn geldig tot 1 maand na afgifte of tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend. Tenzij anders aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven exclusief BTW en voor particulieren inclusief BTW. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Een opdracht word verleend door het ondertekend retourneren van een door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een digitaal door opdrachtnemer gestuurde  offerte. De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte, zodra met de fietelijke dienstverlening door de opdrachtnemer een aanvang is gemaakt.

Na het kennismakingsgesprek volgt een intakegesprek waarin behandelafspraken worden gemaakt. Deze behandelingsafspraken worden regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De coach heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. De opdrachtnemer is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De opdrachtnemer verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.

7. Overmacht

Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door de opdrachtnemer zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de opdrachtgever gefactureerd worden.

8. Informatie verstrekking door cliënt of opdrachtgever

De  opdrachtnemer heeft separaat een Privacyverklaring opgesteld waarin beschreven staat dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. De opdrachtgever is bekend en akkoord gegaan met dit Privacyreglement.

Tijdens de intake wordt aan ‘de cliënt’, dan wel aan ‘de ouders/verzorgers van de cliënt’ om uiteenlopende informatie gevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van ‘de cliënt’ of ‘de ouders/verzorgers van de cliënt’ hierin eerlijk en volledig te zijn. De behandeling wordt op deze informatie gebaseerd; de coach is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het krijgen van onjuiste of onvolledige informatie.

Indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de opdrachtgever, die relevant zijn voor de opdracht, dan dient dit aan de opdrachtnemer doorgegeven te worden. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de opdrachtgever vanwege onjuiste (adres) gegevens.

9. Geheimhouding, dossiervorming

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.

In geval van dreigend gevaar voor de samenleving behoudt opdrachtgever zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zijnde daartoe bevoegde instanties inlichten.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadeloosstelling of vergoeding.

De coach houdt een electronisch clientdossier bij van de gesprekken. De cliënt mag dit dossier inzien, mits van tevoren aangevraagd zodat het de coach het dossier bijgewerkt kan hebben. Dit dossier is geheim en zal aan niemand anders worden getoond, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. De coach houdt eventueel werkaantekeningen bij; deze werkaantekeningen zijn en blijven een persoonlijke opvatting van ‘de coach’ en niet bestemd voor inzage door de cliënt. Het dossier wordt veilig bewaard volgende de wettelijke bewaartermijnen. Eventuele werkaantekeningen behoeft de coach niet te bewaren.

10. Duur en beëindiging

In het intakegesprek wordt de voorlopige duur van de behandeling afgesproken. Bij evaluatie gedurende de looptijd van de behandeling kan in overleg tussen ‘de coach’ en ‘de cliënt’ of ‘de ouders/verzorgers van de cliënt’ de duur van de behandeling aangepast worden. In geval van particuliere individuele coaching kunnen beide partijen verdere coaching staken, zonder opgaaf van reden. De nog niet geleverde prestaties worden in dat geval niet in rekening gebracht. De opdrachtgever is wel gehouden tot betaling van de factuur met betrekking tot de geleverde coaching tot het moment van staken.

11. Betaling

De betalingstermijn is binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij anders overeengekomen en vermeld op de factuur. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk zonder ingebrekestelling in verzuim.  Bij niet tijdige betaling of verzuim van de betaling behoudt de opdrachtnemer zich het recht de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beeindiging van de overeenkomst schriftelijk in kennis stellen.

Indien de opdrachtnemer de vordering uiteindelijk ter incasso uit handen geeft is de opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

Bezwaren ten aanzien van de factuur dient de opdrachtgever dit binnen twee weken na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van de opdrachtnemer.

12. Einde coaching traject

De duur van het coachtraject is vastgelegd in de overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel verlengd. Beëindiging laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moet worden.

13. Aanmelding en betaling voor workshops met open inschrijving

Bij aanmelding voor workshops gelden de volgende betalingsvoorwaarden: bij de aanvang van de workshop dient de betaling op de rekening van de opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Als de opdrachtgever annuleert treden de opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om na te gaan of er een passende oplossing of alternatie kan worden geboden. Indien er  ter beoordeling van de opdrachtnemer geen alternatieven zijn gelden de annuleringsvoorwaarden.

14. Annulering door opdrachtgever van workshops met open inschrijving

De opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan de opdrachtnemer. Bij annulering door de opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven zijn, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer, gelden de annuleringsvoorwaarden. De opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan de opdrachtnemer als volgt: tot 4 weken voorafgaand de workshop: 25 %, tot 1 week voorafgaand de workshop: 50 %; binnen 1 week voorafgaand de workshop 100 %.

15. Annulering 

De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst op te zeggen, indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht vooraf de coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100 % van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of afspraken over en weer. 

16. Het verzetten van afspraken

Indien de opdrachtgever de door hem/haar gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die voor die tijd worden geannuleerd of verzet zullen niet in rekening worden gebracht.

Bij het niet verschijnen op de afspraak worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen.

17. Aansprakelijkheid en risico

De opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

De coach draagt nooit verantwoordelijkheid voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de cliënt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor problemen die verband houden met of voortkomen uit die lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand vóór, tijdens of na de behandeling bij ‘Coachingspraktijk voor Verandering’.

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan in verband met door haar verrichte diensten ontstaan als tekortkoming of onrechtmatige daad. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van, door of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever en client blijft ten alle tijden zelfverantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Indien de opdrachtnemer toch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht.

18. Klachtenprocedure

Indien de opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. Indien zij er samen niet uitkomen wordt de klacht voorgelegd aan Klachtenportaal Zorg (COOL en individuele leefstijl) en of de Klachtencommissie van de NVNLP (individuele persoonlijke ontwikkelingstrajecten). Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

19. Intellectueel eigendom en gebruiksrecht

Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij de opdrachtnemer. Alle door de opdrachtnemer geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, berekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan opdrachtnemer ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

20. Slotbepaling

Indien een bepaling in deze voorwaatden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepaling, zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.